โครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท พรีแพ็ค ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาสังคม